The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

History of the Department of Informatics

Academic education in administrative data processing was introduced at some Swedish universities in the middle of the 1960s, this was based on a report “Academic education in administrative data processing” submitted by a committee appointed by the chancellor for the Swedish universities. It began at Stockholm university in 1966, and was followed by Gothenburg and Lund universities in 1967. At that time the academic discipline was already established, so an overall subject-name and department, with two disciplines and two divisions, was created, i.e. information processing including numerical analysis (faculty of sciences) and ADP (faculty of social sciences).

The full name was information processing with particular regard to the methods of administrative data processing, though mostly referred to as information processing – ADP (or later as information and computer sciences, abbreviated ICS). In the autumn 1967 the first-term course (term 1) and in the spring 1968 the second-term course (term 2) were offered for the first time. Not until the autumn 1970 was the third-term course (term 3) in information processing – ADP offered at Lund university.

Until the early 1980s information processing was a joint institution and located at Sölvegatan 14 (in buildings constituting Fysicum). The department was divided in 1981, when numerical analysis moved till premises within LTH. Information processing – ADP retained the label information processing and remained for slightly more than 10 years, before the department in 1993 moved to the current premises in EC2. In connection with the move the discipline and the department changed name to the shorter informatics, which is much more useful internationally.

The leading idea of ADP was that the discipline should be oriented towards the use of computers and computer-supported systems within industry, and not towards programming or technical calculations and computations. Those needs were already met by numerical analysis and later by datalogy. This is also the reason why ADP was associated with the faculty of social sciences. During some years in the 1960s there was a special-course E, an elective in the third-term course in business administration, with Börje Langefors as course-manager.

Börje Langefors (1915-2009, professor at Stockholm university) was the first professor in information processing – ADP in Sweden. He was very important for the creation and evolution of the field, he could rightly be referred to as the founding father of the discipline ADP. Langefors had observed that many attempts to introduce computers into the operations of enterprises failed since they started directly with programming. Instead he emphasized the need to start without presumption by identifying the tasks the computers should be used for, what information was required for these tasks, which were the relationships between different information-types, as well as how the information was connected to the organization and the business of the enterprises. Langefors called this information analysis, which should be preceded by business analysis.

For many years there were only independent courses in information processing – ADP. A fixed curriculum of studies was introduced in 1977, when the information systems curriculum was offered. It changed name around 1990 to information systems program. Since then the program has been revised a few times. A master-course in informatics was offered for the first time in 1993, since revised a few times.

 

Agneta Olerup, February 2018

Akademisk utbildning i administrativ databehandling infördes vid några svenska universitet i mitten av 1960-talet, till grund låg ett betänkande ”Akademisk utbildning i administrativ databehandling” avgivet av en kommitté tillsatt av kanslern för rikets universitet. Först ut var Stockholms universitet 1966, följt av Göteborgs och Lunds universitet 1967. Då fanns redan numerisk analys, så det skapades en övergripande ämnesbenämning, och gemensam institution, informationsbehandling, som omfattade två avdelningar och discipliner, nämligen numerisk analys (naturvetenskaplig fakultet) och administrativ databehandling (samhällsvetenskaplig fakultet).

Det fullständiga namnet var informationsbehandling särskilt den administrativa databehandlingens metodik, dock oftast kallat för informationsbehandling – ADB (IB-ADB). Hösten 1967 gavs den första ettbetygskursen (termin 1) informationsbehandling – ADB och den första tvåbetygskursen (termin 2) gavs våren 1968. Först hösten 1970 gavs den första trebetygskursen (termin 3) i informationsbehandling – ADB vid Lunds universitet.

Fram till början av 1980-talet utgjorde informationsbehandling en gemensam institution, som låg vid Sölvegatan14 (i fysikum). Institutionen delades 1981, då numerisk analys flyttade till lokaler inom LTH. Informationsbehandling – ADB behöll benämningen informationsbehandling och blev kvar ytterligare drygt 10 år, innan institutionen 1993 flyttade till de nuvarande lokalerna i EC2. I samband med flytten bytte institutionen och disciplinen namn till det kortare informatik, som även är mer gångbart internationellt.

Grundtanken med administrativ databehandling var att disciplinen skulle inriktas mot industrins och näringslivets användning av datorer och datorstödda system, och inte mot programmering eller tekniska beräkningar. De behoven tillgodosågs redan av numerisk analys och senare även datalogi. Det är också anledningen till administrativ databehandling knöts till den samhällsvetenskapliga fakulteten. Det fanns under ett par år under 1960-talet en valbar specialkurs E på trebetygsnivån (termin 3) inom ramen för företagsekonomi med Börje Langefors som kursansvarig. 

Börje Langefors (1915-2009, professor vid Stockholms universitet) var den förste professorn i administrativ databehandling i Sverige. Han var mycket betydelsefull för disciplinens framväxt och utveckling, med rätta kan han betraktas som disciplinens grundläggare. Langefors hade observerat att många försök att införa datorer i företagens verksamhet misslyckades därför att man gick direkt på att programmera. Han betonade därför vikten att först förutsättningslöst ta reda på vilka uppgifter skulle datorerna användas till, vilken information som dessa uppgifter krävde, vilka samband fanns det mellan olika informationsslag och hur var informationen kopplad till organisationen och företagens verksamhet. Detta kallade Langefors informationsanalys, som borde föregås av verksamhetsanalys.

Länge fanns det bara enstaka (fristående) kurser i informationsbehandling – ADB. En fast studiegång infördes 1977, då den systemvetenskapliga linjen erbjöds. Den bytte kring 1990 namn till systemvetenskapliga programmet. Programmet har sedan dess omarbetats ett antal gånger. En magisterkurs i informatik erbjöds första gången 1993, den har reviderats ett par gånger sedan dess.

 

Agneta Olerup, februari 2018